Els nostres serveis

Assessorament integral per a particulars i empreses

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

 • Contractació mercantil

Som assessors en l’elaboració i negociació de tot tipus de contractes empresarials, oferint un servei professional a les parts implicades, segons la posició i naturalesa jurídica que ocupin.

Analitzem i interpretem contractes, emetent opinions legals sobre la seva vigència, abast i contingut.

 • Dret de Societats

Comptem amb una dilatada experiència en l’assessorament en dret de societats. Formem part de diferents consells d’administració de societats mercantils, ja sigui com a secretaris o bé com a lletrats externs. Els serveis més comuns de l’àrea són els de constitució, ampliacions, reduccions i liquidacions, reformes estatutàries i reestructuracions societàries.

 • Govern corporatiu

Som especialistes en assessorament d’empreses, oferim l’elaboració de programes de bon govern i adaptació i compliment dels codis de recomanacions en aquesta matèria (compliance program / programes de compliment normatiu). Participem en la redacció de reglaments de juntes d’accionistes, de consells d’administració i de comissions del Consell.

Assessorem en la negociació i formalització de pactes d’accionistes: acords amb majoria reforçada; restriccions a la lliure transmissibilitat de les participacions; govern de la societat, composició i elecció dels seus òrgans d’administració i gestió; política de dividends; i clàusules de resolució de les situacions de bloqueig.

 • Empresa familiar

Assessorem als nostres clients en tots els aspectes relacionats amb l’estructura d’aquests grups empresarials, l’organització i successió. Dins d’aquest camp té una especial importància l’assessorament jurídic en la negociació de protocols familiars, acompanyats dels contractes addicionals o modificacions societàries concretes.

 • Transformacions, fusions i adquisicions d’empreses

Assessorem per a la planificació i execució de fusions i escissions, tant de caràcter intern entre societats d’un mateix grup com entre societats independents. Aportem un coneixement i una experiència en diferents indústries i sectors, assegurant a les societats que participen en aquest tipus d’operacions una adequada comprensió de les implicacions legals més rellevants que poden afectar la seva operació.

 • Assessorament d’empreses de capital risc

Com experts mercantils, assessorem a empreses o activitats denominades de capital risc, l’activitat suposi l’aportació de capitals a mitjà i llarg termini, però sense voluntat de permanència il·limitada, a empreses que presenten dificultats per accedir a altres fonts de finançament amb l’objectiu de que l’empresa augmenti el seu valor i una vegada madurada la inversió, el capitalista es retiri obtenint un benefici.

 • “Due diligence” y “Compliance”

Som clars defensors del dret com a eina preventiva, per això oferim els serveis de due diligence i sistemes d’informació auditada de societats, actius o negocis en tots els àmbits del Dret i de la pràctica mercantil en particular, així com el disseny de programes de compliment normatiu per evitar la responsabilitat de les empreses.

 • Dret Concursal

El dret concursal és aquella àrea del dret que regula i pretén donar la sortida a la situació en la qual un deutor, amb diversos creditors no pot pagar el venciment dels seus crèdits. Som experts concursals, i treballem en les diferents empreses en tots els elements essencials del dret concursal, això és:

– Estudi del negoci

– Elaboració de plans de viabilitat

– Reorganització de empreses

– Liquidació ordenada d’empreses de manera privada, sense anar a la via judicial

– Tramitació judicial de procediments de insolvència (concursos)

– Defensa dels crèdits dels creditors tant en situacions judicials com extrajudicials

– Actuació com a  Administrador Concursal

– Assessorament en l’adquisició o alienació de sectors de negoci en situacions pre-concursals o concursals

DRET CIVIL I PROCESSAL

Dins d’aquesta àrea del dret, el nostre despatx ofereix assessorament a empreses i particulars per tal de donar una resposta integral, específica i personalitzada tant a nivell extrajudicial com judicial, en els següents àmbits d’aquesta branca:

 • Dret de família:

– Divorcis i separacions tant de mutu acord com contenciosos

– Procediments de modificació de mesures adoptades en els procediments de separació i divorci

– Procediments de guarda i custòdia i aliments de fills en casos de parelles de fet

– Procediments de filiació

Procediments d’incapacitació: Sent un tema d’especial sensibilitat, el despatx ofereix un assessorament integral a les famílies que vulguin promoure un procediment d’incapacitació d’algun familiar davant els tribunals, tant pel que fa a l’aspecte judicial, així com en les conseqüències inherents a tal declaració.

Reclamació d’impagats: Intervenim en la gestió d’impagats i reclamació de deutes de diferents naturalesa.

Responsabilitat civil general, derivada d’accidents de circulació, negligències mèdiques, vicis de la construcció, així com la derivada de delictes penals.

Arrendaments urbans i rústics: Dins d’aquest àmbit, destaquem en la redacció de contractes d’arrendament, així com en la solució de les contingències que es puguin derivar d’aquests contractes tant a nivell extrajudicial com judicial.

Dret de la contractació: Donem resposta integral a qualsevol relació contractual que hagi de formalitzar o que ja estigui formalitzada entre particulars, o entre empreses que engloba la negociació, redacció o resolució de contractes (contractes de compravenda, d’agència, de prestació de serveis, d’arres, entre d’altres ).

Dret de successions i donacions: L’assessorament en la redacció de testaments, així com la tramitació d’herències i la seva tributació, procediments de divisió judicial d’herència, declaració d’hereus, reclamacions de legítima i pactes successoris.

DRET LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

Juntament amb el dret mercantil, l’àrea de dret laboral i de la seguretat social aglutina gran part dels nostres experts. El dret del treball i de la seguretat social regula les relacions entre empreses i treballadors, així com les existents entre els dos col·lectius i els organismes públics (Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social, Servei Públic d’Ocupació, FOGASA, inspecció de Treball, etc.). Els professionals del despatx estan especialitzats en l’àmbit de la negociació i processal d’aquesta matèria que integra, a tall d’exemple, les següents:

– Expedients de regulació d’ocupació i acomiadaments individuals i col·lectius

– Auditoria laboral

– Indemnització de danys i perjudicis derivats d’accidents de treball

– Convenis col·lectius i pactes col·lectius d’empresa

– Aspectes derivats de la prevenció de riscos laborals

– Contractació i subcontractació

– Pensions i prestacions públiques

– Inspeccions de Treball

– Assistència lletrada en els actes de conciliació administrativa

– Contenciosos en qualsevol matèria del Dret Laboral i de la Seguretat Social

   

 • Human Capital Services

Com experts laboralistes, vam participar en l’assessorament directe d’empreses en relació als diferents processos de contractació laboral, incidint en aspectes com:

– Selecció de personal

– Disseny de política de recursos humans: optimització

– Elaboració i disseny de plans de formació

– Estudi i valoració de llocs de treball

– Actuació com a servei de prevenció extern

– Auditoria de serveis de prevenció propis

DRET DE L‘ESPORT I L’ENTRETENIMENT

Som experts en dret esportiu i de l’entreteniment, amb una contrastada experiència en el serveis d’assessorament, representació i defensa jurídica dels interessos que conformen els diferents agents del món esportiu:

– Esportistes professionals i amateurs

– Tècnics i entrenadors

– Agents i representants d’esportistes

– Entitats esportives como clubs, associacions i fundacions esportives

– Societats anònimes esportives

– Federacions esportives d’àmbit autonòmic, nacional e internacional

– Empreses vinculades al sector esportiu, fons d’inversió

Com a especialistes en dret de l’esport, també estenem el nostre coneixement en l’assessorament directe a entitats, empreses i associacions organitzadores de competicions esportives o esdeveniments on l’esport és el principal eix comú.

La nostra presència a la pràctica esportiva d’alt nivell és una realitat, el que garantim un complet i ampli servei com a professionals en el dret esportiu:

– Assessorament processal: En procediments davant les instàncies federatives, jurisdicció ordinària i tribunals d’arbitratge internacional CAS / TAS.

– Assessorament mercantil: Contractes d’esportives con clubs, marques esportives, explotació de drets de imatge, conversió de clubs en societats anònimes esportives, contractes amb patrocinadors publicitaris.

– Assessorament fiscal: Assessorament d’estructures fiscals més efectives i eficients segons la naturalesa jurídica, explotació de drets d’imatge, anàlisi de la residència fiscal, declaracions IRPF, IRNR, patrimoni, inspeccions i recursos.

– Assessorament laboral / immobiliari: extinció de contractes, procediments disciplinaris, contractes d’inversió.

– Assessorament a Administracions públiques: En relació a gestió esportiva, concessions i instal·lacions esportives, preus públics i serveis esportius en règim de concessió.

– Assessorament en la protecció dels drets de propietat intel·lectual: del món esportiu, i protecció de la marca comercial (personal branding).

DRET ADMINISTRATIU

Oferim assessorament i cobertura jurídica en la resolució de tot tipus de conflictes amb l’Administració pública i en tota classe de procediments, redactant escrits d’al·legacions, recursos administratius, i reclamacions fins a esgotar la via administrativa. Una vegada esgotada la via administrativa, portem la direcció lletrada de recursos contenciosos-administratius, en les diferents àrees del dret administratiu i davant totes les instàncies judicials.

Dins d’aquesta àrea el despatx destaca en l’àmbit dels procediments d’expropiació forçosa i de contractació pública. Disposem d’una línia d’assessorament en la revisió de plecs de bases de licitacions. Es supervisa des d’un bon inici la legalitat del procediment i s’optimitzen al màxim les opcions de resultar adjudicatari del contracte. Si és el cas, també s’assessora davant d’una eventual impugnació del resultat final.

DRET URBANÍSTIC

Aquesta àrea està dirigida tant a clients privats com a Administracions i entitats del sector públic i presta serveis d’assessorament en tot allò relatiu a la disciplina urbanística, en matèria de planejament, gestió i execució, així com per a l’obtenció de llicències tant de construcció com urbanístiques.

DRET BANCARI I FINANCIER

El departament de dret bancari i financer disposa d’un ampli coneixement i una contrastada experiència en les reclamacions contra entitats bancàries en l’exercici dels drets inherents als usuaris i clients. En aquest sentit, oferim una cobertura legal i representació lletrada en tots els aspectes i procediments pertinents, ja sigui en banca de consum, operacions de factoring, leasing, renting, confirming, targetes de crèdit, finançament hipotecari i internacional.

DRET INTERNACIONAL

 • Dret Europeu i de la competència

  En un context de globalització màxim, on els poders de l’Estat queden sota el paraigua d’un Estat de dret a nivell europeu, la submissió de tots els ciutadans a un nou ordenament jurídic més global i comú entre els Estats dibuixen un nou professional del dret que focalitza la seva dedicació a la defensa i assessorament jurídic respecte del compliment de la normativa internacional, i en especial de caràcter europeu. Dins el gran ventall de serveis d’internacionalitat que aquesta àrea del despatx ofereix, som especialistes amb el que es coneix com el dret de la competència (Antitrust Law) com a branca del dret que regula l’exercici d’un lliure comerç que afavoreixi la competitivitat en els agents del mercat. En aquest sentit, treballem amb empreses per garantir els drets propis del lliure exercici econòmic a la Unió Europea i, alhora, vetllar pel compliment dels acords internacionals. L’assessorament del departament d’aquesta àrea part de solucions jurídiques contra pràctiques anticompetitives, com:

  – Pràctiques monopolistes

  – Pràctiques col·usories de mercat

  – Abús de la posició dominant

  – Concentracions d’empresa

 • Relacions internacionals

  Emmarcats en el context de plena intencionalitat, els professionals de l’àrea de dret internacional som experts en l’assessorament i solució de conflictes jurídics que vinculin diferents relacions o ordenaments jurídics existents al món. Aquesta realitat determina la capacitat d’un despatx d’advocats sòlid en la gestió i resolució de supòsits de dret privat que es donen en el tràfic jurídic extern i que vinculen:

  – Elements relacionat amb els matrimonis entre parelles de diferents nacionalitats

  – Successions i herències amb diferents residències estatals

  – Contractacions internacionals

  – Pràctiques anti-dumpings (contra el proteccionisme comercial)

  – Desplaçaments individuals i situacions empresarials a l’estranger

 • Arbitratge Nacional i Internacional

  L’arbitratge internacional s’ha revelat com un mitjà excel·lent per solucionar conflictes i l’àrea de dret internacional del despatx no defuig d’aquesta realitat per garantir les solucions contemporànies i d’escala internacional en les disputes entre parts sense obviar les grans virtuts del procediment: especialitat, discreció, eficàcia, rapidesa, caràcter universal, economia i amb el mateix pes executiu.
  Amb experiència en diferents càmeres d’arbitratge internacional, som experts en assessorar i portar la defensa davant tribunals ad hoc en aplicació de la legislació nacional pròpia del corresponent Estat, sense oblidar el servei d’actuacions prèvies i posteriors a possibles laudes arbitrals.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La internacionalitat ha obligat els empresaris i creadors a oferir una major protecció als productes propis, donant naixement al que s’anomena el dret de la propietat intel·lectual i industrial, materialitzat com a eina jurídica a disposició dels subjectes creadors / empresaris per distingir la pròpia empresa i productes respecte d’altres competidors que concorren en el mercat (per mitjà de marques, signes distintius i noms de domini), i també per protegir els actius que crea i desenvolupa, siguin invencions amb aplicació industrial (patents) o obres creatives de tipus intel·lectual (propietat intel·lectual).

Aquest concepte propi del règim jurídic que regula el mercat, provinent del món anglosaxó, anomenat intellectual property, no ha estat ignorat pels professionals del despatx, que motivats per oferir un major servei al client, s’han format professionals especialitzats en el que considerem propietat industrial (marques i patents) i propietat intel·lectual (drets d’autor i drets connexes).

DRET PENAL

Aquest departament tracta l’estudi de tot tipus de delictes greus i lleus, intervenint en tot tipus de procediments davant la jurisdicció penal, tant actuant com a defensa o com a acusació, sent especialistes en Dret Penal Econòmic, en matèries com:

Delictes patrimonials, de falsedat, societaris, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, contra la propietat industrial i intel·lectual, contra els drets dels treballadors, insolvències punibles, etc. L’especialització abasta la possibilitat d’intervenir en totes les instàncies judicials.

Contacti amb nosaltres

3 + 4 = ?

© Copyright 2019 | GIRONA - Plaça Marquès de Camps, 1 · 3a planta - 17001 - Telf: 972 22 44 70 | SANT ANTONI DE CALONGE - Av. Catalunya 7 - 17252 - Telf: 972 10 96 13 | info@rebledadvocats.com